Zásady GDPR

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

(dále jen „Zásady“)

I. úvodní ustanovení

1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
a) Provozovatelem Jiří Režný – ELEKTROSERVIS, IČO 12730459, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 7, 769 01 Holešov, Česká republika, e-mail: uctarna@rezny.cz,
b) osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

2. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jejich Osobních údajů.

3. Provozovatel poskytuje prodej a servis „bílé techniky“(nebo elektrospotřebičů) a za tímto účelem provozuje informační web www.rezny.cz
V rámci těchto činností jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:
– v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou služeb Provozovatelem

4. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
– poskytování služeb;
– splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační).

5. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným Osobním údajům bude mít přístup pouze správce.

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracováním

1. Na fyzické osoby, které telefonicky nahlásí na dispečinku oprav své Osobní údaje (dále jen „Uživatel“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

2. Uživatel bere na vědomí, že nahlášením svých Osobních údajů započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.

3. Pokud Uživatel neposkytne své Osobní údaje, není možné poskytnout služby. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání opravy a její následné vyúčtování. Dále budou osobní údaje uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého závazku mezi Provozovatelem a Uživatelem a plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze závazku mezi ním a Uživatelem vyplývají.

5. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo ke vzniku závazku mezi Provozovatelem a Uživatelem.

6. Po uplynutí lhůty uvedené v článku II. odst. 4 a 5 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.

7. Uživatel je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

8. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

9. Osobní údaje Uživatelů nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.

III. Práva Uživatele související se zpracováváním

1. Uživatel má dále právo:
– požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
– na opravu poskytnutých Osobních údajů;
– na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
– na omezení zpracování Osobních údajů; a
– podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

2. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu uctarna@rezny.cz;
– vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu uctarna@rezny.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Uživatele. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

3. Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese uctarna@rezny.cz.

4. Pokud Uživatel uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatele mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Uživatel požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

5. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

IV. Závěrečné ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře, sepsáním reklamačního listu, poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Uživatele na informačním webu www.rezny.cz nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

4. Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1. 5. 2018